Oct 22, 2019   6:41 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podniku
Title of topic in English: New trends in intercultural management and its aplication in selected enterprise
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Annotation: V teoretickej časti doktorandskej práce budú definované základné pojmy týkajúce sa interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch. Analytická časť bude zameraná na stav interkultúrneho manažmentu v priemyselných podnikoch SR. Obsahom tretej časti dizeratačnej práce budú návrhy na zlepšenie v danej oblasti a štvrtá časť bude predstavovať zhodnotenie návrhov.
Annotation in English: In theoretical part of the thesis will be defined basic terms concerning to intercultural management in industrial enterprises. Analytical part will put the focus on set state of intercultural management in industrial enterprises of SR. In the third part of the thesis will be proposals for improvements in given area and in the fourth part will be evaluation of proposals.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-PPPP Personnel Policy in Industrial Plant