25. 8. 2019  4:30 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava, izolácia a charakterizácia enzýmov pre produkciu terpénov
Názov témy anglicky: Preparation, isolation and characterization of enzymes for terpene production
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Anotácia: Dizertačná práca sa bude zaoberať získavaním a charakterizáciou špeciálnych enzýmov, ktoré sa dajú využiť na produkciu terpénov či už priamo v potravinárskych produktoch alebo biokatalytických syntézach. Za týmto účelom sa budú hľadať vhodné mikrobiálne zdroje takýchto enzýmov a optimalizovať procesy ich kultivačnej produkcie a izolácie.
Anotácia anglicky: The PhD. thesis will deal with the preparation and characterization of specialty enzymes that can be utilized in the production of terpenes either directly in food products or in biocatalytic syntheses. For this purpose, suitable microbial producers of such enzymes will be searched and processes of their cultivation production and isolation will be optimized.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CHEIxA chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --
D-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --