21. 8. 2019  15:38 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Chromatografická separácia fenyletanoidných glykozidov
Názov témy anglicky: Chromatographic separation of phenyletanoid glycosides
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Anotácia: Hlavným zámerom dizertačnej práce je vyšetrovanie procesov produkcie málo preskúmaných fenyletanoidných zlúčenín, β-fruktofuranozidov a β-galaktopyranozidov tyrozolu a hydroxytyrozolu, ktoré môžu poskytnúť rad nových potenciálnych liečiv. Táto téma nadväzuje na nedávno začatý výskum, ktorý sa zameriava na biokatalytickú produkciu fenyletanoidných glykozidov. V dôsledkej neúplnej premeny substrátov a vedľajších reakcií želaný produkt sa musí izolovať z pestrej zmesi sacharidov, glykozidov a fenolických látok vo viacerých chromatografických krokoch. Vývoj týchto procesov bude predmetom dizertačnej práce.
Anotácia anglicky: The main objective of the PhD. study is the investigation of processes of less-known phenylethanoid compounds, β-fructofuranosides and β-galactopyranosides of tyrosol and hydroxytyrosol, that may provide a scale of new potential drugs. This topic continues the recently started research on the biocatalytic production of phenyletanoid glycosides. Due to uncomplete conversion of substrates and side reactions, the required product must be isolated from a complex mixture of saccharides, glycosides and phenolic compounds in several chromatographic steps. The development of these processes will be the subject of PhD. thesis.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --
D-CHEIxA chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --