Oct 22, 2019   6:59 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Redukcia požiarneho rizika v miestach skladovanie horľavých materiálov pomocou clony z vodnej hmly
Title of topic in English: Reduction of fire risk of the storage of flammable materials by curtains of water mist
State of topic: approved (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Annotation: Environmentálne a bezpečnostné požiadavky pri skladovaní horľavých látok vyžadujú zníženie rizika vzniku požiaru a taktiež minimalizovanie použitej hasiacej vody pri ich likvidácii. V práci sa budú experimentálne stanovovať kritické vzdialenosti horľavých materiálov od zdroja difúzneho plameňa a vypracuje sa návrh požiadaviek pre ich bezpečné skladovanie Pre experimentálne účely sa vyhotoví zdroj difúzneho radiačného zdroja a navrhne sa systém redukcie tepelného toku na horľavé skladované materiály pomocou clony z vodnej hmly.
Annotation in English: Environmental and safety requirements for the storage of flammable substances require a reduction in the risk of fire and minimize fire-fighting water to extinguish. Within the dissertation experimentally determined critical distance of flammable materials from the source diffusion flame. Based on established parameters, a draft of requirements for their safe storage will be proposed. For experimental purposes shall be made a source of diffuse radiation source and outline the system of reducing heat flow to flammable materials stored by a wall of water mist.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-INBE Integrated Safety