21. 10. 2019  21:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Redukcia požiarneho rizika v miestach skladovanie horľavých materiálov pomocou clony z vodnej hmly
Názov témy anglicky: Reduction of fire risk of the storage of flammable materials by curtains of water mist
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Anotácia: Environmentálne a bezpečnostné požiadavky pri skladovaní horľavých látok vyžadujú zníženie rizika vzniku požiaru a taktiež minimalizovanie použitej hasiacej vody pri ich likvidácii. V práci sa budú experimentálne stanovovať kritické vzdialenosti horľavých materiálov od zdroja difúzneho plameňa a vypracuje sa návrh požiadaviek pre ich bezpečné skladovanie Pre experimentálne účely sa vyhotoví zdroj difúzneho radiačného zdroja a navrhne sa systém redukcie tepelného toku na horľavé skladované materiály pomocou clony z vodnej hmly.
Anotácia anglicky: Environmental and safety requirements for the storage of flammable substances require a reduction in the risk of fire and minimize fire-fighting water to extinguish. Within the dissertation experimentally determined critical distance of flammable materials from the source diffusion flame. Based on established parameters, a draft of requirements for their safe storage will be proposed. For experimental purposes shall be made a source of diffuse radiation source and outline the system of reducing heat flow to flammable materials stored by a wall of water mist.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť