21. 10. 2019  4:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Tepelné vznietenie horľavých kvapalín na horúcich povrchoch
Názov témy anglicky: Thermal ignition of flammable liquid on hot surfaces
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra bezpečnostného inžinierstva - UIBE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Anotácia: Analýza vplyvu vonkajších podmienok a chemického zloženia horľavých kvapalín na teplotu vznietenia a medze výbušnosti podľa štandardných skúšobných metód. Vývoj metodiky na stanovenie tepelného vznietenia kvapalín na horúcom povrchu. Výskum vplyvu fyzikálnochemickcýh vlastností na tepelné vznietenie plynov a pár generovaných na vysokoteplotných povrchoch. Aplikácia výsledkov výskume pre posudzovanie zariadení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle predpisov ATEX a pre zisťovanie príčin požiarov.
Anotácia anglicky: Analysis of the impact of external conditions and the chemical composition of flammable liquids for ignition temperature and explosion limits in accordance with standard testing methods. Development of a methodology for thermal ignition of fluids on hot surfaces. Investigation of the influence of physico-chemical properties of the thermal ignition of gases and vapors generated on the high-temperature surfaces. The application of research results for the assessment of equipment in potentially explosive atmospheres under ATEX regulations and for fire investigation.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť