16. 10. 2019  6:31 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Posudzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe štúdia protivýbuchovej prevencie
Názov témy anglicky: Occupational health and safety assessment based on explosion protection studies
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Anotácia: Dizertačná práca bude zameraná na štúdium výbuchových parametrov zvírených prachov a ich aplikáciu v rámci protivýbuchovej prevencie. Výsledkom dizertačnej práce bude súbor postupov pre navrhovanie opatrení v rámci protivýbuchovej prevencie na základe predchádzajúcich meraní parametrov zvírených prachov.
Anotácia anglicky: The dissertation will focus on the study of the explosion parameters of dispersed dusts and application of explosion parameters in the field of explosion prevention. The result of the dissertation will be a list of procedures for designing actions in the field of explosion prevention. Actions will be proposed on previous measurements of the dispersed dusts explosion parameters.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť