19. 10. 2019  6:58 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného efektu prírodných látok
Název tématu anglicky: Theoretical Study of Naturally Occurring Compounds Antioxidant Effect Thermodynamics
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Anotace: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia primárnych antioxidantov predstavuje dôležitú oblasť výskumu, keďže experimentálne hodnoty reakčných entalpií homolytického a heterolytického štiepenia relevantných väzieb zvyčajne nie sú pre prírodné (poly)fenolové látky a (poly)fenolové kyseliny dostupné. Navyše ich antioxidačný účinok závisí aj od stupňa disociácie, keďže aj (poly)fenolové látky predstavujú slabé kyseliny. Cieľom práce je pre vybrané látky a ich deprotonizované formy preštudovať reakčné entalpie (resp. Gibbsove energie) prislúchajúce individuálnym krokom jednotlivých mechanizmov primárneho antioxidačného efektu kvatovochemickými metódami, vrátane vplyvu rozpúšťadla charakterizovaného modelom polarizovaného kontinua.
Anotace anglicky: Theoretical study of primary antioxidant action thermodynamics represents an important research field, because experimental values of reaction enthalpies of homolytic and heterolytic cleavage of relevant bonds are still not available for many naturally occurring (poly)phenolic compounds and (poly)phenolic acids. Moreover, antioxidant effect depends on the extent of their dissociation, because (poly)phenolic compounds are weak acids, too. The aim of the thesis is the investigation of reaction enthalpies (Gibbs energies) of individual mechanisms of primary antioxidant action using quantum chemical methods for selected compounds and their deprotonated forms. Solvent effects will be described using polarized continuum model.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHF chemická fyzika