22. 10. 2019  10:55 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného efektu prírodných látok
Názov témy anglicky: Theoretical Study of Naturally Occurring Compounds Antioxidant Effect Thermodynamics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Anotácia: Teoretické štúdium termodynamiky antioxidačného pôsobenia primárnych antioxidantov predstavuje dôležitú oblasť výskumu, keďže experimentálne hodnoty reakčných entalpií homolytického a heterolytického štiepenia relevantných väzieb zvyčajne nie sú pre prírodné (poly)fenolové látky a (poly)fenolové kyseliny dostupné. Navyše ich antioxidačný účinok závisí aj od stupňa disociácie, keďže aj (poly)fenolové látky predstavujú slabé kyseliny. Cieľom práce je pre vybrané látky a ich deprotonizované formy preštudovať reakčné entalpie (resp. Gibbsove energie) prislúchajúce individuálnym krokom jednotlivých mechanizmov primárneho antioxidačného efektu kvatovochemickými metódami, vrátane vplyvu rozpúšťadla charakterizovaného modelom polarizovaného kontinua.
Anotácia anglicky: Theoretical study of primary antioxidant action thermodynamics represents an important research field, because experimental values of reaction enthalpies of homolytic and heterolytic cleavage of relevant bonds are still not available for many naturally occurring (poly)phenolic compounds and (poly)phenolic acids. Moreover, antioxidant effect depends on the extent of their dissociation, because (poly)phenolic compounds are weak acids, too. The aim of the thesis is the investigation of reaction enthalpies (Gibbs energies) of individual mechanisms of primary antioxidant action using quantum chemical methods for selected compounds and their deprotonated forms. Solvent effects will be described using polarized continuum model.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-CHF chemická fyzika