16. 10. 2019  9:12 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Nanoobrábanie ultrapresných rovinných plôch
Názov témy anglicky: Nanomachining of ultra-precision flat surfaces
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
Anotácia: Práca je zameraná na experimentálne štúdium nanoobrábania ultrapresných vnútorných rovinných plôch röntgenových kanálových monochromátorov. Experimentálny výskum bude zameraný na viackriteriálnu optimalizáciu parametrov procesu z pohľadu rozmerovej presnosti a integrity vyrábaných plôch. Práca bude riešená v spolupráci s firmou Integra, spol. s r. o., Krakovany a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave.
Anotácia anglicky: The thesis is focused on experimental study of nanomachining of ultra-precision inner flat surfaces of x-ray monochromators. The research will be oriented on the multi-criterial optimization of the process parameters from the dimensional accuracy and integrity point of view. The thesis will be solved in cooperation with company Integra Ltd., Krakovany and Institute of physics of Slovak academy of sciences in BratislavaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály