21. 10. 2019  22:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Rozvoj metodiky BARPAS finančno-ekonomickej analýzy podniku ex ante v podmienkach priemyselných podnikov
Názov témy anglicky: The development of the BARPAS methodology of ex-ante financial-economic analysis in the conditions of industrial enterprises
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Anotácia: Predmetom finančno-ekonomickej analýzy podniku je jeho finančná situácia. Úlohou finančno-ekonomickej analýzy podniku je určiť, ktoré činitele a akou mierou sa na formovaní finančnej situácie podniku podieľajú. Z hľadiska predikcie finančno-ekonomickej situácie podniku využívame metódy finančnej analýzy podniku Ex Ante. Výsledky finančnej analýzy podniku Ex Post, ktoré naše podniky prevažne využívajú sú z časového hľadiska historické. Cieľom dizertačnej práce bude pokračovať v aplikácií novo vyvinutej metodiky BARPAS a navrhnúť zdokonalenie tejto metodiky na rôzne odvetvia v podmienkach podnikov pôsobiacich v SR. The development of the BARPAS methodology of ex-ante financial-economic analysis in the conditions of industrial enterprises The subject of financial-economic analysis of the company is its financial situation. The role of the enterprise's financial and economic analysis is to determine what factors and how much they are involved in shaping the financial situation of an enterprise. From the perspective of predicting the company's financial and economic situation, we use Ex Ante's financial analysis methods. The results of the financial analysis of Ex Post, which our companies predominantly use, are historically historical. The role of the dissertation will continue with the application of the newly developed BARPAS methodology and propose the improvement of this methodology to various sectors in the conditions of enterprises operating in the Slovak Republic.
Anotácia anglicky: The subject of financial-economic analysis of the company is its financial situation. The role of the enterprise's financial and economic analysis is to determine what factors and how much they are involved in shaping the financial situation of an enterprise. From the perspective of predicting the company's financial and economic situation, we use Ex Ante's financial analysis methods. The results of the financial analysis of Ex Post, which our companies predominantly use, are historically historical. The role of the dissertation will continue with the application of the newly developed BARPAS methodology and propose the improvement of this methodology to various sectors in the conditions of enterprises operating in the Slovak Republic.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMA priemyselné manažérstvo