17. 10. 2019  14:56 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Implementácia subsystému riadenia controlling do malých a stredných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
Názov témy anglicky: The Implementation of the Controlling subsystem in small and medium-sized Enterprises of the engineering and electrotechnical Industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Anotácia: Controlling zahŕňa zavedenie systematického plánovania, prácu s informáciami, účinnú kontrolu a priebežné riadenie jednotlivých procesov s cieľom podpory rozhodovacieho proces manažérov. Controlling teda znižuje mieru neistoty pri rozhodovaní. Controlling je úspešne aplikovaný v veľkých podnikoch kde disponuje tiež významnou podporou informačných technológii napr. SAP R3, resp. Mikrosoft Navigation. V podnikoch kategórie stredné podniky je controlling implementovaný v nedostatočnom rozsahu. Cieľom tejto dizertačnej práce je pomoc a podpora pri riešení tohto problému. Controlling involves the introduction of systematic planning, information work, effective control and ongoing process management to support the decision-making process of managers. Controlling thus reduces the degree of uncertainty in decision making. Controlling is successfully applied in large enterprises where it also has significant IT support, SAP R3, respectively. Mikrosoft Navigation. In enterprises in the medium-sized enterprise category, controlling is implemented to an insufficient extent. The aim of this dissertation is to help and support this problem.
Anotácia anglicky: Controlling involves the introduction of systematic planning, information work, effective control and ongoing process management to support the decision-making process of managers. Controlling thus reduces the degree of uncertainty in decision making. Controlling is successfully applied in large enterprises where it also has significant IT support, SAP R3, respectively. Mikrosoft Navigation. In enterprises in the medium-sized enterprise category, controlling is implemented to an insufficient extent. The aim of this dissertation is to help and support this problem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMA priemyselné manažérstvo