16. 10. 2019  21:41 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Aplikácia procesu reengineering v sfére priemyselných podnikov
Názov témy anglicky: The application Process reengineering in the sphere of industrial Companiests
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Anotácia: Aplikácia procesu reengineering v sfére priemyselných podnikov Priemyselné podniky sú v aktuálnom období konfrontované situáciou v turbulentnom prostred, charakterizovaným častými zmenami a to jednak na strane vstupov ako i výstupov. Zároveň musia riešiť problémy samotnej vnútornej transformácie. Nástrojom, ktorý pomáha efektívne riešiť nastolené úlohy je business process reengineering. Podniky, ktoré využívajú proces reengineeringu majú nespornú konkurenčnú výhodu na premenlivom trhu v súčasnom období. Cieľom tejto dizertačnej práce je vytvoriť metodiku aplikácie business process reengineeringu a zabezpečiť pomoc a podporu pri riešení tohto problému.
Anotácia anglicky: Industrial enterprises are currently confronted with a turbulent environment, characterized by frequent changes both on the input side and on the output side. At the same time they have to solve the problems of the internal transformation itself. A Instrument to help solve problems effectively is business process reengineering. Companies using the reengineering process have an undeniable competitive advantage in the current market. The aim of this dissertation is to develop a methodology for the application of business process reengineering and to provide help and support in solving this problem.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMA priemyselné manažérstvo