20. 8. 2019  20:13 Anabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využívanie produktov finančného trhu pre financovanie reálnych investícii v podnikovej sfére
Název tématu anglicky: The exploitage of products finantial market for financing of real assets in business sphere
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Anotace: V súčasnom období všeobecného nedostatku zdrojov, predovšetkým vlastných zdrojov, si podnikateľské subjekty musia obstarať potrebný kapitál z cudzích zdrojov. Okrem bežne využívaných zdrojov cudzieho kapitálu ako sú bankové úvery resp. obchodné a dodávateľské úvery poskytované dodávateľmi, môžu podniky využívať pre financovanie reálnych investícii produkty finančného trhu, predovšetkým jeho segmentu kapitálový trh. Produkty kapitálového trhu sa tak stávajú hlavným zdrojom financovania rozvoja podniku a tým zabezpečenia rozšírenej reprodukcie. Cieľom tejto dizertačnej práce je navrhnúť unifikovaný model, ktorý by bol využiteľný v podnikovej sfére.
Anotace anglicky: In the current period of general shortage of resources, especially own resources, business entities must acquire the necessary capital from foreign sources. In addition to commonly used sources of foreign capital such as bank loans, commercial and supplier lending can be used by businesses to finance real-world financial market products, in particular its capital market segment. Capital market products thus become the main source of financing for enterprise development and thus to ensure extended reproduction. The aim of this dissertation is to design a unified model that could be used in the business sphere.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --