21. 8. 2019  2:46 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využívanie produktov finančného trhu pre financovanie reálnych investícii v podnikovej sfére
Názov témy anglicky: The exploitage of products finantial market for financing of real assets in business sphere
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Anotácia: V súčasnom období všeobecného nedostatku zdrojov, predovšetkým vlastných zdrojov, si podnikateľské subjekty musia obstarať potrebný kapitál z cudzích zdrojov. Okrem bežne využívaných zdrojov cudzieho kapitálu ako sú bankové úvery resp. obchodné a dodávateľské úvery poskytované dodávateľmi, môžu podniky využívať pre financovanie reálnych investícii produkty finančného trhu, predovšetkým jeho segmentu kapitálový trh. Produkty kapitálového trhu sa tak stávajú hlavným zdrojom financovania rozvoja podniku a tým zabezpečenia rozšírenej reprodukcie. Cieľom tejto dizertačnej práce je navrhnúť unifikovaný model, ktorý by bol využiteľný v podnikovej sfére.
Anotácia anglicky: In the current period of general shortage of resources, especially own resources, business entities must acquire the necessary capital from foreign sources. In addition to commonly used sources of foreign capital such as bank loans, commercial and supplier lending can be used by businesses to finance real-world financial market products, in particular its capital market segment. Capital market products thus become the main source of financing for enterprise development and thus to ensure extended reproduction. The aim of this dissertation is to design a unified model that could be used in the business sphere.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --