21. 10. 2019  12:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: EXPO Bratislava- regenerácia prístavu Pálenisko
Názov témy anglicky: EXPO Bratislava- Regeneration of Pálenisko Harbour Area
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Abstrakt: V nadväznosti na ateliér III a tému „EXPO Bratislava- regenerácia prístavu Pálenisko“ navrhnite urbanistickú (krajinársku) koncepciu a regulačný plán zóny (plán krajinných a parkových úprav). Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou architektonicko-urbanistickej (architektonicko-krajinárskej) štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia. V textovej časti opíšte východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-URB urbanizmus

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.