Oct 16, 2019   1:49 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Dizajn a syntéza nových fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických ligandov pre magneticky aktívne koordinačné zlúčeniny prechodných kovov
Title of topic in English: Design and synthesis of new photoisomerizable nitrogen-containing heterocyclic ligands for magnetically active transition metal complexes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Annotation: Fotoizomerizácia je fotochemický proces, pri ktorom dochádza ku konformačnej zmene v štruktúre svetlom ožiarených fotoaktívnych zlúčenín, čo sa často krát prejaví zmenou ich fyzikálnych a chemických vlastností. Tento svetlom aktivovaný dej je vo väčšine prípadov úplne reverzibilný a zlúčeniny, pri ktorých môže dochádzať k takémuto „prepínaniu“ medzi dvomi, ale aj viacerými izomérnymi formami sa nazývajú fotoprepínače. Táto skupina látok zahŕňa veľké množstvo organických molekúl na báze heterocyklických zlúčenín a ich komplexov prechodných kovov. Hlavným zámerom predkladaného dizertačného projektu je vypracovanie metodiky syntézy nových typov fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických multidentátnych ligandov (derivátov pyridínu, imidazolu, pyrazolu a pod.), ktoré budú ďalej využité pri tvorbe komplexov prechodných kovov. Koordinačné zlúčeniny pripravené z takýchto heterocyklických N-donorových ligandov môžu vykazovať magnetickú bistabilitu na báze „spin crossover“, „single molecule magnetism“ alebo „single chain magnetism“ efektov, pričom fotoizomerizovateľné skupiny zabezpečia vratné prepínanie ich magnetických stavov pri izotermálnych podmienkach. Fotoizomerizovateľné zlúčeniny predstavujú novú triedu moderných funkčných materiálov so širokým uplatnením napríklad v nanotechnológii, v biológii a v optoelektronike.
Annotation in English: Photoisomerization is the photochemical process resulting in a conformational change in the structure of photoactive compounds upon light irradiation and is often associated with changes in their physical and chemical properties. This light-activated behaviour is in most cases completely reversible. The molecules can be switched back and forth between two or more isomeric forms, providing what is known as photoswitches. These compounds include a large number of organic molecules and their transition metal complexes. Proposed PhD project is mainly aimed at the development of a synthetic method for the preparation of new types of photoisomerizable nitrogen-containing heterocyclic multidentate ligands (pyridines, imidazoles, pyrazoles, etc.) which will be further used for the creation of transition metal complexes. Coordination compounds prepared from such heterocyclic N-donor ligands may exhibit magnetic bistability based on „spin crossover“, „single molecule magnetism“ or „single chain magnetism“ effects. The ligand-integrated photoisomerizable groups will be responsible for reversible switching of magnetic states under isothermal conditions. Photoisomerizable molecules represent the new class of modern functional materials with a broad application in nanotechnology, biology, and in optoelectronics.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ORGCH Organic Chemistry
D-ORGCHxA Organic Chemistry