18. 8. 2019  5:36 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Dizajn a syntéza nových fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických ligandov pre magneticky aktívne koordinačné zlúčeniny prechodných kovov
Názov témy anglicky: Design and synthesis of new photoisomerizable nitrogen-containing heterocyclic ligands for magnetically active transition metal complexes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Róbert Fischer, PhD.
Anotácia: Fotoizomerizácia je fotochemický proces, pri ktorom dochádza ku konformačnej zmene v štruktúre svetlom ožiarených fotoaktívnych zlúčenín, čo sa často krát prejaví zmenou ich fyzikálnych a chemických vlastností. Tento svetlom aktivovaný dej je vo väčšine prípadov úplne reverzibilný a zlúčeniny, pri ktorých môže dochádzať k takémuto „prepínaniu“ medzi dvomi, ale aj viacerými izomérnymi formami sa nazývajú fotoprepínače. Táto skupina látok zahŕňa veľké množstvo organických molekúl na báze heterocyklických zlúčenín a ich komplexov prechodných kovov. Hlavným zámerom predkladaného dizertačného projektu je vypracovanie metodiky syntézy nových typov fotoizomerizovateľných dusíkatých heterocyklických multidentátnych ligandov (derivátov pyridínu, imidazolu, pyrazolu a pod.), ktoré budú ďalej využité pri tvorbe komplexov prechodných kovov. Koordinačné zlúčeniny pripravené z takýchto heterocyklických N-donorových ligandov môžu vykazovať magnetickú bistabilitu na báze „spin crossover“, „single molecule magnetism“ alebo „single chain magnetism“ efektov, pričom fotoizomerizovateľné skupiny zabezpečia vratné prepínanie ich magnetických stavov pri izotermálnych podmienkach. Fotoizomerizovateľné zlúčeniny predstavujú novú triedu moderných funkčných materiálov so širokým uplatnením napríklad v nanotechnológii, v biológii a v optoelektronike.
Anotácia anglicky: Photoisomerization is the photochemical process resulting in a conformational change in the structure of photoactive compounds upon light irradiation and is often associated with changes in their physical and chemical properties. This light-activated behaviour is in most cases completely reversible. The molecules can be switched back and forth between two or more isomeric forms, providing what is known as photoswitches. These compounds include a large number of organic molecules and their transition metal complexes. Proposed PhD project is mainly aimed at the development of a synthetic method for the preparation of new types of photoisomerizable nitrogen-containing heterocyclic multidentate ligands (pyridines, imidazoles, pyrazoles, etc.) which will be further used for the creation of transition metal complexes. Coordination compounds prepared from such heterocyclic N-donor ligands may exhibit magnetic bistability based on „spin crossover“, „single molecule magnetism“ or „single chain magnetism“ effects. The ligand-integrated photoisomerizable groups will be responsible for reversible switching of magnetic states under isothermal conditions. Photoisomerizable molecules represent the new class of modern functional materials with a broad application in nanotechnology, biology, and in optoelectronics.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ORGCHxA organická chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-ORGCH organická chémia-- nezadané -- -- nezadané --