Oct 16, 2019   4:03 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Technologické aspekty inovácie výroby zápustkových výkovkov z neželezných kovov pre automobilový priemysel
Title of topic in English: Technological aspects of innovation of drop forgings production out of non-ferrous metals for automotive industry
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Annotation: Dynamické napredovanie progresívnych metód zápustkového kovania úzko súvisí s vývojom nových materiálov používaných na výrobu zápustkových výkovkov. V súčasnosti je aktuálny trend vyrábať ľahké výkovky požadovanej pevnosti z neželezných kovov. Cieľom práce bude výskum vplyvu teploty na plasticitu a tvárniteľnosť vybraných zlatin vhodných na tvárnenie. Tvorba databázy mechanických vlastností a kriviek spevnenia materiálov v závislosti od teploty má význam pre verifikáciu konštrukcie kovacieho nástroja a návrhu technologického postupu kovania zápustkového výkovku pomocou numerickej simulácie. Prínos práce spočíva v optimalizácii technologických parametrov kovania ( teplota, rozmery polotovaru, trenie) a sledovanie ich vplyvu na veľkosť kovacej sily a presnosť rozmerov výkovkov
Annotation in English: Dynamic advancement of progressive die forging methods is closely connected with development of new materials used for die forgings production. Current trend nowadays is to produce light drop forgings with required strength out of non-ferrous metals. The aim of work will be research of temperature influence on plasticity and workability of selected non-ferrous alloys convenient for forming. Creation of database containing mechanical properties and strain hardness curves of selected alloys in dependence on temperature is important for verification of forging tool structure and design of technological process of die forging by numeric simulation. Contribution of this work consists in optimization of technological parameters of die forging (temperature, semi-product dimensions, friction) and monitoring their influence on consumption of forging force and precision of die forgings dimensions.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-STAM Mechanical Engineering Technologies and Materials