15. 10. 2019  13:35 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Technologické aspekty inovácie výroby zápustkových výkovkov z neželezných kovov pre automobilový priemysel
Názov témy anglicky: Technological aspects of innovation of drop forgings production out of non-ferrous metals for automotive industry
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Anotácia: Dynamické napredovanie progresívnych metód zápustkového kovania úzko súvisí s vývojom nových materiálov používaných na výrobu zápustkových výkovkov. V súčasnosti je aktuálny trend vyrábať ľahké výkovky požadovanej pevnosti z neželezných kovov. Cieľom práce bude výskum vplyvu teploty na plasticitu a tvárniteľnosť vybraných zlatin vhodných na tvárnenie. Tvorba databázy mechanických vlastností a kriviek spevnenia materiálov v závislosti od teploty má význam pre verifikáciu konštrukcie kovacieho nástroja a návrhu technologického postupu kovania zápustkového výkovku pomocou numerickej simulácie. Prínos práce spočíva v optimalizácii technologických parametrov kovania ( teplota, rozmery polotovaru, trenie) a sledovanie ich vplyvu na veľkosť kovacej sily a presnosť rozmerov výkovkov
Anotácia anglicky: Dynamic advancement of progressive die forging methods is closely connected with development of new materials used for die forgings production. Current trend nowadays is to produce light drop forgings with required strength out of non-ferrous metals. The aim of work will be research of temperature influence on plasticity and workability of selected non-ferrous alloys convenient for forming. Creation of database containing mechanical properties and strain hardness curves of selected alloys in dependence on temperature is important for verification of forging tool structure and design of technological process of die forging by numeric simulation. Contribution of this work consists in optimization of technological parameters of die forging (temperature, semi-product dimensions, friction) and monitoring their influence on consumption of forging force and precision of die forgings dimensions.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály