17. 10. 2019  17:50 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Návrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikov
Názov témy anglicky: Proposal of mechanism for selection of industrial engineering methods to increase the performance of production processes in industrial companies
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Anotácia: Spracovanie teoretických poznatkov zameraných na výkonnosť výrobných procesov v priemyselných podnikoch a spôsoby hodnotenia výkonnosti procesov. Skúmanie faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť výrobných procesov, analyzovanie ich vplyvu, resp. interakcie na výkonnosť procesov. Možnosti zlepšovania výkonnosti výrobných procesov efektívnym uplatňovaním metód a nástrojov priemyselného inžinierstva. Analýza zameraná na využívanie metód a nástrojov priemyselného inžinierstva v podnikovej praxi. Návrh mechanizmu voľby metód PI pre zvyšovanie výkonnosti výrobných procesov priemyselných podnikov
Anotácia anglicky: Conducting the analysis of the theoretical knowledge focused on the performance of production processes in industrial plants and methods for performance evaluation of processes. Investigating the factors, which affect performance of production processes, analysis of impact and interaction considering process performance. Opportunities for improving the process performance by the effective application of tools and methods of industrial engineering. The analysis focused on the use of methods and tools of industrial engineering in business practice. Proposal of mechanism for selection of industrial engineering methods to increase the performance of production processes in industrial companiesObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo