Aug 22, 2019   6:32 a.m. Tichomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Využitie špecifických metód pri plánovaní v strategickom marketingu v priemyselných podnikoch
Title of topic in English: Application of specific methods in planning for strategic marketing in industrial enterprises
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Annotation: Komplexný pohľad na metódy a nástroje využívané v strategickom marketingovom plánovaní s ohľadom na neustále sa meniace podmienky globálneho trhu a zabezpečením udržateľného rozvoja priemyselných podnikov. Doktorand v rámci spracovávania témy dizertačnej práce teoreticky popíše využívané nástroje a jednotlivé metódy v rámci plánovania, s ich možnosťami využitia v oblasti strategického marketingu. Porovná jednotlivé metódy a navrhne postup, ktorý zabezpečí získanie a využitie údajov na predikovanie možností a komplexné strategické marketingové plánovanie, s ohľadom na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a zabezpečenie udržateľnej konkurencieschopnosti podnikov.
Annotation in English: A comprehensive view of the methods and tools used in planning for strategic marketing in respect of the constantly changing conditions at the global market and ensuring the sustainable development in industrial enterprises. The PhD student theoretically describes the tools and methods used in the planning process with their possibilities of use in strategic marketing. Comparing individual methods and suggests a procedure that will ensure the acquisition and use of data to predict options and comprehensive strategic marketing planning, respecting improvement of customer relationships and sustainable business competitiveness.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-PMAN Industrial Management-- not entered -- -- not entered --