17. 10. 2019  15:06 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie špecifických metód pri plánovaní v strategickom marketingu v priemyselných podnikoch
Názov témy anglicky: Application of specific methods in planning for strategic marketing in industrial enterprises
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Anotácia: Komplexný pohľad na metódy a nástroje využívané v strategickom marketingovom plánovaní s ohľadom na neustále sa meniace podmienky globálneho trhu a zabezpečením udržateľného rozvoja priemyselných podnikov. Doktorand v rámci spracovávania témy dizertačnej práce teoreticky popíše využívané nástroje a jednotlivé metódy v rámci plánovania, s ich možnosťami využitia v oblasti strategického marketingu. Porovná jednotlivé metódy a navrhne postup, ktorý zabezpečí získanie a využitie údajov na predikovanie možností a komplexné strategické marketingové plánovanie, s ohľadom na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a zabezpečenie udržateľnej konkurencieschopnosti podnikov.
Anotácia anglicky: A comprehensive view of the methods and tools used in planning for strategic marketing in respect of the constantly changing conditions at the global market and ensuring the sustainable development in industrial enterprises. The PhD student theoretically describes the tools and methods used in the planning process with their possibilities of use in strategic marketing. Comparing individual methods and suggests a procedure that will ensure the acquisition and use of data to predict options and comprehensive strategic marketing planning, respecting improvement of customer relationships and sustainable business competitiveness.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo