Sep 24, 2019   11:01 a.m. Ľuboš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Syndróm asfyktického novorodenca: štúdium patobiochemických mechanizmov na novorodených potkanoch
Title of topic in English: Neonatal asphyxia: study of pathobiochemical mechanisms in newborn rats
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Ivo Juránek, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Ivo Juránek, PhD.
External educational institution: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Annotation: Perinatálna asfyxia, s incidenciou 2-4 prípady na 1000 donosených novorodencov, je jednou z hlavných príčin novorodeneckej mortality (20-40% úmrtnosť) a chronickej morbidity u prežívajúcich jedincov. V dôsledku neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie často dochádza k závažným neurologickým a psychickým poruchám ako sú napr. mozgová obrna, epilepsia, poškodenie zraku a sluchu, mentálna retardácia, poruchy učenia a sústredenia, ai. Cieľom práce je štúdium molekulárnych mechanizmov hypoxicko-ischemického poškodenia mozgu u novorodených potkanov a testovanie experimentálnej liečby farmakologickej a nefarmakologickej povahy. Kvalitu práce garantuje skúsený školiteľ s vedeckým tímom zloženým zo spolupracovníkov CEM SAV, FCHPT STU, LF a JLF UK v SR, Mikrobiolgického ústavu (MbÚ) a Fyziologického ústavu (FÚ) AV ČR, Farmakologického ústavu (FÚ) a Kliniky detského a dorastového lekárstva (KDDL) 1. LF a Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN) UK Praha v ČR. Pre úspešnú realizáciu dizertačnej práce sú k dispozícii klasické i moderné postupy/techniky a prístrojové vybavenie CEM SAV ako aj ostatných pracovísk v rámci aj mimo SAV; napr. systém pre mikrochirurgiu, neinvazívne MRI a MRS in vivo pre malé hlodavce, dvojfotónová mikroskopia in vivo, optická a histochemická mikroskopia, molekulárne zobrazovanie hmotnostnou spektrometriou (MSI), MALDI-MSI, LA-ICP-MSI, REIMS ex vivo, a ďalšie.
Annotation in English: Perinatal asphyxia, with incidence 2-4 per thousand term newborns, is one of the major causes of neonatal mortality (up to 20-40% deaths) and chronic morbidity in surviving infants. Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy often results in serious neuro-psychologic disorders like cerebral palsy, epilepsy, sight and hearing damage, mental retardation, cognitive disability, learning and attention deficit, etc. The aim of the dissertation is to study molecular mechanisms of hypoxic-ischemic brain injury in newborn rats and test experimental therapy of pharmacological and non-pharmacological type. Experienced supervisor and his teamworkers from CEM SAS; Faculty of Chemical and Food Technology STU; Faculty of Medicine (FM) and Jessenius FM UK, Slovakia; Microbilogy Institute and Physiological Institute of the CAS; Pharmacology Institute and Department of Pediatrics and Adolescent Medicine of 1st FM and General University Hospital of the Charles University Prague, Czech Republic, assure high level of work. Classic as well as up-to-date techniques of the CEM SAS and other institutions of and out of the SAS, e.g. microsurgery systems, non-invasive in vivo MRI and MRS for small rodents, two-photon excitation microscopy in vivo, optical and histochemical microscopy, molecular mass spectrmetry imaging (MSI), MALDI-MSI, LA-ICP-MSI, REIMS ex vivo, etc.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-BICH Biochemistry
D-BICHxA Biochemistry