21. 8. 2019  19:49 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty
Názov témy anglicky: Possibilities of cereal foods innovating for the purpose of increasing their nutritional value
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce bude preštudovať možnosti inovácie cereálnych potravín za účelom zvýšenia ich nutričnej hodnoty. Súčasťou práce bude sledovanie vplyvu prídavku netradičných plodín a vedľajších produktov získaných pri spracovaní rastlinných materiálov na reologické parametre pšeničného cesta a kvalitu finálnych výrobkov.
Anotácia anglicky: The aim of the dissertation will be to study the possibilities of innovations of cereal foods for the purpose of increasing their nutritional value. Part of the dissertation will be oriented to monitoring of the influence of the addition of non-traditional crops and by-products obtained from the processing of plant materials on the rheological parameters of the wheat dough and the quality of the final products.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CTPOxA chémia a technológia požívatín-- nezadané -- -- nezadané --
D-CTPO chémia a technológia požívatín-- nezadané -- -- nezadané --