Oct 23, 2019   8:07 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťami
Title of topic in English: Preparation of hydrotalcites with specific properties
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Annotation: Hydrotalkity sú zlúčeninu s vrstevnatou štruktúrou. Základným predstaviteľom je prírodný minerál zloženia Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Pre priemyselné využitie sa však musí pripraviť synteticky, čo má výhodu, že ho možno vyrobiť s definovaným, vopred zadaným, chemickým zložením, ako aj s požadovanými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Cieľom práce bude pripraviť hydrotalkity, ktoré by v dôsledku vrstevnatej štruktúry ľahšie prenikali do objemu porézneho celulózového materiálu. Účelom je príprava deacidifikačného prípravku, ktorý by mohol zabrániť degradácii materiálov, ktoré obsahujú celulózu. Degradácia celulózy je závažným dejom, ktorý spôsobuje znižovanie mechanickej pevnosti a vzhľadových charakteristík. Veľmi významné je to v prípade papierovín – najmä kníh. Renovácia a stabilizácia ich kvality je veľkou odbornou a spoločenskou výzvou ochrany kultúrneho dedičstva.
Annotation in English: Hydrotalcities are compounds with a layered structure. The main representative is the natural mineral of composition Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. However, for industrial use, it must be prepared synthetically, which has the advantage that it can be produced with a defined predetermined chemical composition as well as with the required chemical and physical properties. The aim of the work is to prepare hydrotalcities which, due to the layered structure, will easily penetrate to the volume of the porous cellulosic material. The purpose of the work is to prepare a deacidification agent that could prevent the degradation of the cellulose-containing materials. Degradation of cellulose is a serious problem that causes a reduction in mechanical strength and visual characteristics. This is very important in the case of papers - especially books. Renovation and stabilization of their quality is a major professional and social challenge for the protection of cultural heritage.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials