19. 8. 2019  18:07 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava hydrotalkitov so špecifickými vlastnosťami
Názov témy anglicky: Preparation of hydrotalcites with specific properties
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: Hydrotalkity sú zlúčeninu s vrstevnatou štruktúrou. Základným predstaviteľom je prírodný minerál zloženia Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Pre priemyselné využitie sa však musí pripraviť synteticky, čo má výhodu, že ho možno vyrobiť s definovaným, vopred zadaným, chemickým zložením, ako aj s požadovanými chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Cieľom práce bude pripraviť hydrotalkity, ktoré by v dôsledku vrstevnatej štruktúry ľahšie prenikali do objemu porézneho celulózového materiálu. Účelom je príprava deacidifikačného prípravku, ktorý by mohol zabrániť degradácii materiálov, ktoré obsahujú celulózu. Degradácia celulózy je závažným dejom, ktorý spôsobuje znižovanie mechanickej pevnosti a vzhľadových charakteristík. Veľmi významné je to v prípade papierovín – najmä kníh. Renovácia a stabilizácia ich kvality je veľkou odbornou a spoločenskou výzvou ochrany kultúrneho dedičstva.
Anotácia anglicky: Hydrotalcities are compounds with a layered structure. The main representative is the natural mineral of composition Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. However, for industrial use, it must be prepared synthetically, which has the advantage that it can be produced with a defined predetermined chemical composition as well as with the required chemical and physical properties. The aim of the work is to prepare hydrotalcities which, due to the layered structure, will easily penetrate to the volume of the porous cellulosic material. The purpose of the work is to prepare a deacidification agent that could prevent the degradation of the cellulose-containing materials. Degradation of cellulose is a serious problem that causes a reduction in mechanical strength and visual characteristics. This is very important in the case of papers - especially books. Renovation and stabilization of their quality is a major professional and social challenge for the protection of cultural heritage.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --