Sep 22, 2019   11:54 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Príprava moderných dusíkato-sírnych hnojív
Title of topic in English: Preparation of advanced nitrogen-sulfur fertilizers
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Annotation: S intenzifikáciou poľnohospodárstva sa v poľnohospodárskej praxi čoraz viac uplatňujú sofistikované spôsoby aplikácie hnojív, napríklad hnojenie pod pätu, optimalizácia dávkovania hnojív pomocou techniky riadenej GPS navigáciou a programovanou dávkou granulovaného hnojiva. Tieto spôsoby významne zvyšujú požiadavky na kvalitatívne vlastnosti granulovaných hnojív z hľadiska ich fyzikálno-chemických vlastností, a to predovšetkým z hľadiska sféricity, uniformity, bodovej pevnosti, oteru, prašnosti pri súčasnej minimalizácii pomocných látok vo forme činidiel povrchovej úpravy, ktoré často nie sú priateľské k životnému prostrediu. Moderné hnojivo musí spĺňať uvedené požiadavky na fyzikálne vlastnosti i za podmienok neustáleho zvyšovania priemerných teplôt, dlhších fáz tropických teplôt, extrémnych výkyvov vo vlhkosti ovzdušia, potrebe transportu na dlhšie vzdialenosti a požiadaviek na dlhšie periódy preskladnenia. V rámci práce sa bude riešiť príprava stabilných hnojív obsahujúcich dusičnan amónny, síran amónny ako aj horečnaté soli v ich vodorozpustnej forme.
Annotation in English: With the intensification of agriculture, the sophisticated fertilizer applications are increasingly being applied in the agricultural practice, e.g. the fertilization under the heel, the optimization of fertilizer dosing using GPS-controlled techniques and the programmed dosing of the granulated fertilizer. These methods significantly increase the requirements for the qualitative properties of the granular fertilizers in terms of their physicochemical properties, in particular in terms of sphericity, uniformity, abrasion, dustiness while minimizing the surface treatment agents which are often not friendly to the environment. Advanced fertilizers must fulfill the requirements for the physical properties under the conditions of increase in average temperatures, longer periods of tropical temperatures, extreme fluctuations in air humidity, long-distance transport needs and longer storage periods. The proposed thesis deals with the preparation of stable fertilizers containing ammonium nitrate, ammonium sulphate and water-soluble magnesium salts.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ATEM Inorganic Technologies and Materials-- not entered -- -- not entered --