22. 8. 2019  2:12 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Príprava moderných dusíkato-sírnych hnojív
Názov témy anglicky: Preparation of advanced nitrogen-sulfur fertilizers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Anotácia: S intenzifikáciou poľnohospodárstva sa v poľnohospodárskej praxi čoraz viac uplatňujú sofistikované spôsoby aplikácie hnojív, napríklad hnojenie pod pätu, optimalizácia dávkovania hnojív pomocou techniky riadenej GPS navigáciou a programovanou dávkou granulovaného hnojiva. Tieto spôsoby významne zvyšujú požiadavky na kvalitatívne vlastnosti granulovaných hnojív z hľadiska ich fyzikálno-chemických vlastností, a to predovšetkým z hľadiska sféricity, uniformity, bodovej pevnosti, oteru, prašnosti pri súčasnej minimalizácii pomocných látok vo forme činidiel povrchovej úpravy, ktoré často nie sú priateľské k životnému prostrediu. Moderné hnojivo musí spĺňať uvedené požiadavky na fyzikálne vlastnosti i za podmienok neustáleho zvyšovania priemerných teplôt, dlhších fáz tropických teplôt, extrémnych výkyvov vo vlhkosti ovzdušia, potrebe transportu na dlhšie vzdialenosti a požiadaviek na dlhšie periódy preskladnenia. V rámci práce sa bude riešiť príprava stabilných hnojív obsahujúcich dusičnan amónny, síran amónny ako aj horečnaté soli v ich vodorozpustnej forme.
Anotácia anglicky: With the intensification of agriculture, the sophisticated fertilizer applications are increasingly being applied in the agricultural practice, e.g. the fertilization under the heel, the optimization of fertilizer dosing using GPS-controlled techniques and the programmed dosing of the granulated fertilizer. These methods significantly increase the requirements for the qualitative properties of the granular fertilizers in terms of their physicochemical properties, in particular in terms of sphericity, uniformity, abrasion, dustiness while minimizing the surface treatment agents which are often not friendly to the environment. Advanced fertilizers must fulfill the requirements for the physical properties under the conditions of increase in average temperatures, longer periods of tropical temperatures, extreme fluctuations in air humidity, long-distance transport needs and longer storage periods. The proposed thesis deals with the preparation of stable fertilizers containing ammonium nitrate, ammonium sulphate and water-soluble magnesium salts.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ATEM anorganické technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --