24. 10. 2019  7:17 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modifikácia vlastností skiel pre fotoniku implantáciou iónov prvkov vzácnych zemím.
Názov témy anglicky: Modification properties glasses for photonic by implanting rare earth elements' ions.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je skúmať možnosť modifikovania vlastností skiel pre fotoniku pomocou implantácie iónov prvkov vzácnych zemín. Elektrické a dielektrické vlastnosti skiel budú merané pomocou komplexnej impedančnej spektroskopie. Štúdium IR spektier bude použité na analýzu vplyvu postupného zvyšovania obsahu prímesí na skelnú štruktúru. Budú tiež skúmané Nyquistove diagramy z hľadiska náhradných obvodov . Konštantné fázové prvky (constant phase elements CPE) budú použité v náhradných elektrických obvodov pre fitovanie experimentálnych dát impedancie. Na popis správania sa dielektrika (relaxačného typu nie Debyeovského), bude použitá komplexná impedančná analýza. S využitím Arrheniovho vzťahu bude zistená aktivačná energia procesu vodivosti skúmaných skiel. Výsledky meraní by mali viesť k zisteniu podielu iónovej vodivosti a prípadne odhaliť prechod od polarónového režimu vodivosti k vodivosti iónovej v závislosti od podielu prímesi v skle. Bude potrebné optimalizovať parametre implantácie (dávku, energiu) a tiež riešiť podmienky žíhania po implantácii z dôvodu zlepšenia fotoluminiscenčných vlastností.
Anotácia anglicky: The ability to modify properties glasses for photonic by implanting rare earth elements' ions will be investigated. The electrical and dielectrical properties glasses will measure using complex impedance spectroscopy. IR study will use to analyse the influence of gradual increase admixture content on the glass structure. The Nyquist diagrams will investigate in terms of equivalent circuits due to resistors and constant phase elements (CPE). Constant-phase elements (CPE) will apply in equivalent electrical circuits for the fitting of experimental impedance data. Complex impedance analysis will use to describe the behavior of a dielectric relaxation non-Debye type. Following the Arrhenius law will determinate activation energy for conduction process of glasses. The variation of conductivity and high temperature activation energy with composition will reveal the possibility of ionic contribution to the conductivity and a transition from predominantly polaronic conductive regime to ionic conductive regime. Optimization of implant parameters (dose, energy) and conditions annealing after implantation will be required to improve photoluminescence.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn