Oct 24, 2019   6:33 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Štúdium využitia nanočastíc/nanokompozitov pri odstraňovaní vybraných látok z vody
Title of topic in English: Study of the use of nanoparticles / nanocomposites for removing hazardous substances from water
State of topic: approved (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Annotation: Téma je zameraná na aktuálnu problematiku syntézy nanočastíc a ich povlakovania za účelom získania vhodných sorbentov pre rôzne rizikové látky nachádzajúce sa v odpadových vodách alebo životnom prostredí všeobecne. Okrem iného sa téma venuje samotnému posúdeniu rizík nanočastíc a nanokompozitov. oblasť použitia je široká. prednostne to však budú ťažké kovy alebo farbivá. Môže byť zameraná aj na sorpciu rias, z ktorých by sa mohla vyrábať bionafta.
Annotation in English: The topic is focused on the current issue of nanoparticle synthesis and its coating in order to obtain suitable sorbents for various hazardous substances found in waste water or the environment in general. Among other things, the subject deals with the assessment of the risks of nanoparticles and nanocomposites. the area of application is wide. but preferably they will be heavy metals or dyes.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-INBE Integrated Safety