16. 10. 2019  22:48 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Štúdium využitia nanočastíc/nanokompozitov pri odstraňovaní vybraných látok z vody
Názov témy anglicky: Study of the use of nanoparticles / nanocomposites for removing hazardous substances from water
Stav témy: schválené (prof. Ing. Karol Balog, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
Anotácia: Téma je zameraná na aktuálnu problematiku syntézy nanočastíc a ich povlakovania za účelom získania vhodných sorbentov pre rôzne rizikové látky nachádzajúce sa v odpadových vodách alebo životnom prostredí všeobecne. Okrem iného sa téma venuje samotnému posúdeniu rizík nanočastíc a nanokompozitov. oblasť použitia je široká. prednostne to však budú ťažké kovy alebo farbivá. Môže byť zameraná aj na sorpciu rias, z ktorých by sa mohla vyrábať bionafta.
Anotácia anglicky: The topic is focused on the current issue of nanoparticle synthesis and its coating in order to obtain suitable sorbents for various hazardous substances found in waste water or the environment in general. Among other things, the subject deals with the assessment of the risks of nanoparticles and nanocomposites. the area of application is wide. but preferably they will be heavy metals or dyes.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-INBE integrovaná bezpečnosť