Jul 16, 2019   10:37 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vplyv legujúcich prvkov na vybrané vlastnosti nanokompozitných povlakov
Title of topic in English: The influence of alloying elements on the selected properties of nanocomposite coatings
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Annotation: Dizertačná práca je zameraná na prípravu a charakterizáciu nanokompozitných vysokotvrdých PVD povlakov na báze nitridov (Al-Ti-N, Al-Cr-N, Ti-Si-N, Al-Cr-Si-N) dopovaných prvkami prechodových kovov (Mo, Ta, Nb, Y). Cieľom dizertačnej práce bude analýza vplyvu obsahu jednotlivých prvkov na oxidačnú odolnosť, teplotnú stabilitu, chemické a fázové zloženie, štruktúru, ako aj mechanické vlastnosti povlakov. V ďalšej fáze riešenia dizertačnej práce budú povlaky testované aj z hľadiska ich použitia v reálnych podmienkach. Vybrané typy povlakov budú aplikované na rezné nástroje za účelom sledovania opotrebovania pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. Výsledky z experimentov budú poskytovať základ pre riešenie niektorých nedostatkov povlakov s cieľom aplikovať niektoré návrhy pre povlaky, ktoré sú použité pri obrábaní kovov. V priebehu experimentálnych prác bude využitá technika katódového oblúkového naparovania s bočne umiestnenými rotujúcimi katódami (LARC®). Povlaky budú nanesené pomocou depozičného zariadenia PLATIT π80+DLC na substráty zo spekaného karbidu volfrámu (WC/Co). Uvedená dizertačná práca bude realizovaná v spolupráci so spoločnosťou PLATIT,A.G..Konzultant Ing. Martin Sahul, PhD.
Annotation in English: The dissertation thesis is focused on the deposition and characterization of high hard nitride based nanocomposite PVD coatings (Al-Ti-N, Al-Cr-N, Ti-Si-N, Al-Cr-Si-N) alloyed with Mo, Ta, Nb, Y elements. The aim of the dissertation is to analyze the influence of the content of individual elements on the oxidation resistance, thermal stability, chemical and phase composition, structure as well as mechanical properties of the coatings. In the next phase of the dissertation thesis, the coatings will be tested also in terms of their use in real conditions. Selected types of coatings will be applied on cutting tools to observe wear during machining of difficult-to-cut materials. The results from the experiments will provide the basis for solving some coating imperfections in order to apply some designs for coatings used in metal machining. In the course of the experimental work, lateral rotating cathode arc process (LARC®) will be used. The coatings will be deposited with the PLATIT π80+DLC deposition unit on substrates of sintered tungsten carbide (WC / Co). The dissertation thesis will be realized in cooperation with PLATIT,A.G..Consultant Dr. Martin SahulLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-PMMD Advanced Materials and Material Design -- not entered -- -- not entered --