15. 10. 2019  14:16 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv legujúcich prvkov na vybrané vlastnosti nanokompozitných povlakov
Názov témy anglicky: The influence of alloying elements on the selected properties of nanocomposite coatings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na prípravu a charakterizáciu nanokompozitných vysokotvrdých PVD povlakov na báze nitridov (Al-Ti-N, Al-Cr-N, Ti-Si-N, Al-Cr-Si-N) dopovaných prvkami prechodových kovov (Mo, Ta, Nb, Y). Cieľom dizertačnej práce bude analýza vplyvu obsahu jednotlivých prvkov na oxidačnú odolnosť, teplotnú stabilitu, chemické a fázové zloženie, štruktúru, ako aj mechanické vlastnosti povlakov. V ďalšej fáze riešenia dizertačnej práce budú povlaky testované aj z hľadiska ich použitia v reálnych podmienkach. Vybrané typy povlakov budú aplikované na rezné nástroje za účelom sledovania opotrebovania pri obrábaní ťažkoobrobiteľných materiálov. Výsledky z experimentov budú poskytovať základ pre riešenie niektorých nedostatkov povlakov s cieľom aplikovať niektoré návrhy pre povlaky, ktoré sú použité pri obrábaní kovov. V priebehu experimentálnych prác bude využitá technika katódového oblúkového naparovania s bočne umiestnenými rotujúcimi katódami (LARC®). Povlaky budú nanesené pomocou depozičného zariadenia PLATIT π80+DLC na substráty zo spekaného karbidu volfrámu (WC/Co). Uvedená dizertačná práca bude realizovaná v spolupráci so spoločnosťou PLATIT,A.G..Konzultant Ing. Martin Sahul, PhD.
Anotácia anglicky: The dissertation thesis is focused on the deposition and characterization of high hard nitride based nanocomposite PVD coatings (Al-Ti-N, Al-Cr-N, Ti-Si-N, Al-Cr-Si-N) alloyed with Mo, Ta, Nb, Y elements. The aim of the dissertation is to analyze the influence of the content of individual elements on the oxidation resistance, thermal stability, chemical and phase composition, structure as well as mechanical properties of the coatings. In the next phase of the dissertation thesis, the coatings will be tested also in terms of their use in real conditions. Selected types of coatings will be applied on cutting tools to observe wear during machining of difficult-to-cut materials. The results from the experiments will provide the basis for solving some coating imperfections in order to apply some designs for coatings used in metal machining. In the course of the experimental work, lateral rotating cathode arc process (LARC®) will be used. The coatings will be deposited with the PLATIT π80+DLC deposition unit on substrates of sintered tungsten carbide (WC / Co). The dissertation thesis will be realized in cooperation with PLATIT,A.G..Consultant Dr. Martin SahulObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn