Dec 12, 2019   4:43 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Určenie aktivačnej energie polarizačných mechanizmov vo vybraných polymérných materiáloch
Title of topic in English: Determination of activation energy of polarization in selected polymers
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Summary: V práci budú popísané vlastnosti polymérnych materiálov používaných v technickej praxi a budú následne vybrané materiály, kde je možné pomocou metódy tepelne stimulovaných depolarizačných prúdov (TSDC) zmerať aktivačnú energiu relaxačných procesov spojených s polarizáciou. V práci bude popísaný princíp metóde TSDC, budú charakterizované polarizačné mechanizmy. Prípadne bude popísaná metóda infračervenej mikroskopie (FTIR), ktorá bude použitá pri overení a identifikácii skúmaných polymérnych materiálov. Pre potreby práce bude dodaný materiál z f. HELLA, ktorý bude mozno porovnať pred tepelným spracovaním a po tepelnom spracovaní. O takéto prvotné porovnanie prejavila záujem uvedená firma.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MI Materials Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.