14. 10. 2019  4:13 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Určenie aktivačnej energie polarizačných mechanizmov vo vybraných polymérných materiáloch
Názov témy anglicky: Determination of activation energy of polarization in selected polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Abstrakt: V práci budú popísané vlastnosti polymérnych materiálov používaných v technickej praxi a budú následne vybrané materiály, kde je možné pomocou metódy tepelne stimulovaných depolarizačných prúdov (TSDC) zmerať aktivačnú energiu relaxačných procesov spojených s polarizáciou. V práci bude popísaný princíp metóde TSDC, budú charakterizované polarizačné mechanizmy. Prípadne bude popísaná metóda infračervenej mikroskopie (FTIR), ktorá bude použitá pri overení a identifikácii skúmaných polymérnych materiálov. Pre potreby práce bude dodaný materiál z f. HELLA, ktorý bude mozno porovnať pred tepelným spracovaním a po tepelnom spracovaní. O takéto prvotné porovnanie prejavila záujem uvedená firma.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MI materiálové inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.