17. 10. 2019  4:52 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Molekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmu
Názov témy anglicky: Molecular mechanisms of fungal saprophytism, endophytism and antagonism
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Anotácia: Tento projekt je zameraný na objasnenie metabolických dráh, enzýmov a regulačných mechanizmov saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmu u húb rodu Trichoderma, Neurospora a Aspergillus. Vláknité huby rodu Trichoderma kolonizujú pôdu a povrch rastlín vrátane koreňov a vyznačujú sa všetkými tromi životnými štýlmi. Rod Trichoderma má s inými hubami antagonistický (mykoparazitický) vzťah, pričom využíva rôzne molekulové mechanizmy (enzýmy, sekundárne metabolity, prchavé látky a pod.). Neurospora spp. sú saprofyty a endofyty a vďaka rýchlemu rastu a dostupným genetickým manipuláciám slúžia ako modelové organizmy pre štúdium molekulárnych biologických procesov. Do rodu Aspergillus patria saprofyty a endofyty a producenti mykotoxínov. Práca má niekoľko cieľov: (a) štúdium vplyvu biotických a abiotických faktorov na rast a vývoj Trichoderma spp. Neurospora spp., Aspergillus spp. (b) štúdium primárneho a sekundárneho metabolizmu a ich regulačných mechanizmov v odpovedi na biotické a abiotické faktory, (c) ekologická a biologická diverzita Trichoderma spp. v pôde regiónov Slovenska. Pri riešení cieľov budú použité metódy molekulovej biológie a genetiky, mikrobiologické, biochemické a analytické metódy.
Anotácia anglicky: The main project objective is characterization of metabolic pathways, enzymes and regulatory mechanisms of saprophytism, endophytism and antagonism in filamentous fungi from Trichoderma, Neurospora and Aspergillus genera. Trichoderma spp. colonize soil and plant surface including roots and possess all three lifestyles. Trichoderma spp. are not only saprophytes and endophytes but also mycoparasite that attack other fungal species. Neurospora spp. are fast growing saprophytes and endophytes that are used as model organisms in molecular biology studies. Aspergillus spp. belong to both saprophytes and endophytes and are known mycotoxin producers. The thesis has several aims: (a) to study biotic and abiotic effects on growth and development Trichoderma spp. Neurospora spp., Aspergillus spp., (b) to study primary and secondary metabolism and their regulation in response to biotic and abiotic factors, (c) ecological and biological diversity of Trichoderma spp. soil of selected regions in Slovakia. To achieve the objectives, genetical, microbiological, molecular biological, biochemical and analytical methods will be applied.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-BICH biochémia