Sep 23, 2019   7:02 a.m. Zdenka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Modelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysle
Title of topic in English: Modeling of advanced industrial material and energy-efficient technologies and processes
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Annotation: Práca bude zameraná na nové technológie a procesy, ktoré majú potenciál znížiť energetickú náročnosť výrobných procesov a prispieť tak k redukcii priemyselnej uhlíkovej stopy. Predpokladá sa spolupráca a využitie procesných dát najmä z rafinérsko - petrochemického priemyslu. Modelovanie procesov a ich integrácia do existujúcich výrobných celkov sa predpokladá v prostredí Aspen, Matlab, resp. podobných prostrediach. Vyvinuté modely budú validované s využitím priemyselných dát. Cieľom práce bude sformulovať všeobecné kritériá voľby a spôsobu implementácie nových procesov a technológií za účelom dosiahnutia optimálnych ekonomických a environmentálnych výsledkov. Formou prípadových štúdií budú tieto kritériá testované a následne optimalizované. Okrem modifikácií samotných výrobných procesov bude zvažovaná aj integrácia obnoviteľných zdrojov energie, využitie a zušľachtenie odpadov a vedľajších výrobkov. Predpokladá sa laboratórne stanovenie niektorých fyzikálnochemických vlastností vybraných neštandardných materiálov (odpadov, medziproduktov...) za účelom ich dostatočnej charakterizácie a využitia získaných dát v modelovaní pokročilých procesov ich premeny či zušľachtenia. Súčasťou práce bude aj modelovanie a optimalizácia spôsobov výroby energetických médií pre výrobné procesy a optimalizácia dopadu zmien vo výrobných procesoch na efektívnosť pridružených procesov.
Annotation in English: he work will focus on new technologies and processes that have the potential to reduce the energy intensity of production processes and thereby contribute to reducing industrial carbon footprint. It is expected to cooperate and use process data especially from the refinery - petrochemical industry. Modeling of processes and their integration into existing production units is assumed in Aspen Plus, Matlab or similar environments. Developed models will be validated using industrial data. The aim of the work will be to formulate the general criteria for choosing and implementing new processes and technologies in order to achieve optimal economic and environmental results. Using case studies, these criteria will be tested and subsequently optimized. In addition to modifications to the production processes themselves, integration of renewable energy sources, recovery and recovery of waste and by-products will also be considered. Certain physico-chemical properties of selected non-standard materials (waste, intermediates ...) in order to adequately characterize and use the data obtained in the modeling of advanced processes of their transformation or refinement. The work will also include modeling and optimization of the methods of production of energy media for the production processes and optimization of the impact of changes in the production processes on the efficiency of the associated processes.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --