20. 10. 2019  5:34 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Modelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysle
Název tématu anglicky: Modeling of advanced industrial material and energy-efficient technologies and processes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Anotace: Práca bude zameraná na nové technológie a procesy, ktoré majú potenciál znížiť energetickú náročnosť výrobných procesov a prispieť tak k redukcii priemyselnej uhlíkovej stopy. Predpokladá sa spolupráca a využitie procesných dát najmä z rafinérsko - petrochemického priemyslu. Modelovanie procesov a ich integrácia do existujúcich výrobných celkov sa predpokladá v prostredí Aspen, Matlab, resp. podobných prostrediach. Vyvinuté modely budú validované s využitím priemyselných dát. Cieľom práce bude sformulovať všeobecné kritériá voľby a spôsobu implementácie nových procesov a technológií za účelom dosiahnutia optimálnych ekonomických a environmentálnych výsledkov. Formou prípadových štúdií budú tieto kritériá testované a následne optimalizované. Okrem modifikácií samotných výrobných procesov bude zvažovaná aj integrácia obnoviteľných zdrojov energie, využitie a zušľachtenie odpadov a vedľajších výrobkov. Predpokladá sa laboratórne stanovenie niektorých fyzikálnochemických vlastností vybraných neštandardných materiálov (odpadov, medziproduktov...) za účelom ich dostatočnej charakterizácie a využitia získaných dát v modelovaní pokročilých procesov ich premeny či zušľachtenia. Súčasťou práce bude aj modelovanie a optimalizácia spôsobov výroby energetických médií pre výrobné procesy a optimalizácia dopadu zmien vo výrobných procesoch na efektívnosť pridružených procesov.
Anotace anglicky: he work will focus on new technologies and processes that have the potential to reduce the energy intensity of production processes and thereby contribute to reducing industrial carbon footprint. It is expected to cooperate and use process data especially from the refinery - petrochemical industry. Modeling of processes and their integration into existing production units is assumed in Aspen Plus, Matlab or similar environments. Developed models will be validated using industrial data. The aim of the work will be to formulate the general criteria for choosing and implementing new processes and technologies in order to achieve optimal economic and environmental results. Using case studies, these criteria will be tested and subsequently optimized. In addition to modifications to the production processes themselves, integration of renewable energy sources, recovery and recovery of waste and by-products will also be considered. Certain physico-chemical properties of selected non-standard materials (waste, intermediates ...) in order to adequately characterize and use the data obtained in the modeling of advanced processes of their transformation or refinement. The work will also include modeling and optimization of the methods of production of energy media for the production processes and optimization of the impact of changes in the production processes on the efficiency of the associated processes.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-CHEI chemické inžinierstvo