Oct 14, 2019   1:25 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Predikcia obsahu zlúčenín chlóru a síry v plynnom produkte zo splyňovania odpadu a biomasy a návrh procesov na ich odstránenie
Title of topic in English: Prediction of the content of chlorine and sulfur compounds in the gaseous product from waste and biomass gasification and the design of processes for their removal
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Annotation: Pri splyňovaní biomasy a odpadov vznikne procesný plyn, ktorý okrem požadovaných zložiek ako H2, CO, CH4 atd. obsahuje aj nežiaduce zložky, ako tuhé častice, dechty, ťažké kovy a zlúčeniny chlóru a síry. Obsah týchto kontaminantov často výrazné obmedzuje možnosti aplikácie vyrobeného plynu. Cieľom tohto projektu je vyvinúť matematický model schopný predpovedať celkový obsah zlúčenín chlóru a síry v procesnom plyne vznikajúcom pri splyňovaní rôznych druhov odpadu a biomasy zároveň navrhnúť a namodelovať procesy určené na zníženie obsahu uvedených zlúčenín v procesnom plyne. Modely sa budú vyvíjať na základe experimentálneho sledovania uvedených procesov v laboratórnych podmienkach.
Annotation in English: During the biomass and waste gasification, in addition to the required components such as H2, CO, CH4, also undesirable components such as solid particles, tar, heavy metals and chlorine and sulfur compounds are presented in the produced gas. The content of these contaminants often severely limits the applicability of the produced gas. The aim of this project is to develop a mathematical model able to predict the total content of chlorine and sulfur compounds in the process gas generated by gasification of different types of waste and biomass at the same time to design and model the processes designed to reduce the content of mentionad compounds in the process gas. The models will be developed on the basis of experimental observation of these processes under laboratory conditions.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-CHEI Chemical Engineering