26. 8. 2019  4:50 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Predikcia obsahu zlúčenín chlóru a síry v plynnom produkte zo splyňovania odpadu a biomasy a návrh procesov na ich odstránenie
Názov témy anglicky: Prediction of the content of chlorine and sulfur compounds in the gaseous product from waste and biomass gasification and the design of processes for their removal
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Anotácia: Pri splyňovaní biomasy a odpadov vznikne procesný plyn, ktorý okrem požadovaných zložiek ako H2, CO, CH4 atd. obsahuje aj nežiaduce zložky, ako tuhé častice, dechty, ťažké kovy a zlúčeniny chlóru a síry. Obsah týchto kontaminantov často výrazné obmedzuje možnosti aplikácie vyrobeného plynu. Cieľom tohto projektu je vyvinúť matematický model schopný predpovedať celkový obsah zlúčenín chlóru a síry v procesnom plyne vznikajúcom pri splyňovaní rôznych druhov odpadu a biomasy zároveň navrhnúť a namodelovať procesy určené na zníženie obsahu uvedených zlúčenín v procesnom plyne. Modely sa budú vyvíjať na základe experimentálneho sledovania uvedených procesov v laboratórnych podmienkach.
Anotácia anglicky: During the biomass and waste gasification, in addition to the required components such as H2, CO, CH4, also undesirable components such as solid particles, tar, heavy metals and chlorine and sulfur compounds are presented in the produced gas. The content of these contaminants often severely limits the applicability of the produced gas. The aim of this project is to develop a mathematical model able to predict the total content of chlorine and sulfur compounds in the process gas generated by gasification of different types of waste and biomass at the same time to design and model the processes designed to reduce the content of mentionad compounds in the process gas. The models will be developed on the basis of experimental observation of these processes under laboratory conditions.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --