22. 9. 2019  7:42 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Adaptabilita administratívnych budov
Názov témy anglicky: Adaptable Office Buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Anotácia: Význam adaptability v administratívnych budovách sa v posledných rokoch zvýšil najmä vďaka faktorom, ako sú rýchle zmeny v súkromných a verejných organizáciách, potreba nového a inovatívneho navrhovania pracovísk, rastúce požiadavky na environmentálnu a ekonomickú udržateľnosť budovy, ako aj na zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov. Predmetom práce je skúmať nástroje adaptability v týchto budovách.
Anotácia anglicky: The importance of adaptability in office buildings has increased in recent years, mainly due to factors such as rapid changes in private and public organizations, the need for new and innovative workplace design, increasing demands for the environmental and economic sustainability of the building, and the improvement of the working environment for employees. The aim of this thesis is to examine adaptability tools in these buildings.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --