24. 8. 2019  0:10 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Možnosti a limitácie komprehenzívnej plynovej chromatografie s prietokovým a tryskovým modulátorom
Názov témy anglicky: Possibilities and limitations of comprehensive gas chromatography with flow and jet modulators.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na sledovanie možností a limitácií GCxGC s prietokovým a tryskovým modulátorom pri separácii a analýze zložitých zmesí. V práci sa bude sledovať aplikácia GCxGC v analýze vzoriek esenciálnych olejov, potravín a životného prostredia.
Anotácia anglicky: The dissertation thesis is focused on study of possibilities and limitations of GCxGC equipped either with flow or jet modulators for separation and analysis of complex metrices. The application of GCxGC in analysis of essential oils, environmental samples as well as food samples will be investigated.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ACH analytická chémia-- nezadané -- -- nezadané --