Oct 20, 2019   10:42 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Funkčné biodegradovateľné polyestery
Title of topic in English: Functional biodegradable polyesters
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Martin Danko, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Martin Danko, PhD.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: V nedávnej dobe je zvýšený záujem o prípravu polymérov z látok, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Známy je dilaktid získavaný z cukrovej repy, kukurice alebo zemiakov, ale aj 5-článkové butyrolaktóny z rôznych rastlín. Tieto monoméry sú sľubnými výstavbovými jednotkami pre syntézu biokompatibilných a biodegradovateľných polyesterov. Výskumným zámerom tejto témy je kopolymerizácia cyklických laktónov s cieľom zvýšiť využiteľný potenciál týchto polyesterov. Homo- a náhodné ko-polyestery budú pripravované polymerizáciou s otvorením kruhu laktónov ako ε-kaprolaktón alebo L-laktid s γ-butyrolaktónovými monomérmi dostupnými z obnoviteľných zdrojov, ktoré obsahujú v štruktúre dvojitú väzbu vhodnú na rôzne funkcionalizácie. Nenasýtené funkčné skupiny na monoméri alebo pozdĺž polyesterového reťazca umožnia (post)modifikáciu. Post-funkcionalizácia koncových skupín prispeje k možnosti syntézy polymérnych materiálov s požadovanou degradabilitou, hydrofobicitou, funkcionalitou alebo inými vlastnosťami.
Annotation in English: Recently, there is an increased interest in preparation of polymers using compounds originated from renewable resources. Known dilactide available from sugar cane, corn or potatoes as well as various 5-membered butyrolactones found in plants seems to be promising monomers for biocompatible and biodegradable polyesters synthesis. Tulipalin A (α-methylene-γ-butyrolactone, MBL) found in tulips is one of the promising monomer, thanks to two different functional groups, i.e. lactone ring and highly reactive exocyclic double bond, in its structure. Research efforts of the thesis will be focused on ring-opening copolymerization of lactone monomers to enhance versatility of the resulting polyesters. Homo- and random co-polyesters will be prepared by ring-opening copolymerization of lactones as ε-caprolactone or L-lactide with renewable γ-butyrolactone monomers, containing double bond suitable for various functionalizations. The unsaturated groups in the monomer or along the polyester chains will enable (post)modification. Post-functionalization contributes to the possibilities of synthesis of polymeric materials with tailored degradability, hydrophobicity, functionality or other properties.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MACH Macromolecular Chemistry
D-MACHxA Macromolecular Chemistry