24. 8. 2019  22:44 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Funkčné biodegradovateľné polyestery
Názov témy anglicky: Functional biodegradable polyesters
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Martin Danko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Martin Danko, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: V nedávnej dobe je zvýšený záujem o prípravu polymérov z látok, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Známy je dilaktid získavaný z cukrovej repy, kukurice alebo zemiakov, ale aj 5-článkové butyrolaktóny z rôznych rastlín. Tieto monoméry sú sľubnými výstavbovými jednotkami pre syntézu biokompatibilných a biodegradovateľných polyesterov. Výskumným zámerom tejto témy je kopolymerizácia cyklických laktónov s cieľom zvýšiť využiteľný potenciál týchto polyesterov. Homo- a náhodné ko-polyestery budú pripravované polymerizáciou s otvorením kruhu laktónov ako ε-kaprolaktón alebo L-laktid s γ-butyrolaktónovými monomérmi dostupnými z obnoviteľných zdrojov, ktoré obsahujú v štruktúre dvojitú väzbu vhodnú na rôzne funkcionalizácie. Nenasýtené funkčné skupiny na monoméri alebo pozdĺž polyesterového reťazca umožnia (post)modifikáciu. Post-funkcionalizácia koncových skupín prispeje k možnosti syntézy polymérnych materiálov s požadovanou degradabilitou, hydrofobicitou, funkcionalitou alebo inými vlastnosťami.
Anotácia anglicky: Recently, there is an increased interest in preparation of polymers using compounds originated from renewable resources. Known dilactide available from sugar cane, corn or potatoes as well as various 5-membered butyrolactones found in plants seems to be promising monomers for biocompatible and biodegradable polyesters synthesis. Tulipalin A (α-methylene-γ-butyrolactone, MBL) found in tulips is one of the promising monomer, thanks to two different functional groups, i.e. lactone ring and highly reactive exocyclic double bond, in its structure. Research efforts of the thesis will be focused on ring-opening copolymerization of lactone monomers to enhance versatility of the resulting polyesters. Homo- and random co-polyesters will be prepared by ring-opening copolymerization of lactones as ε-caprolactone or L-lactide with renewable γ-butyrolactone monomers, containing double bond suitable for various functionalizations. The unsaturated groups in the monomer or along the polyester chains will enable (post)modification. Post-functionalization contributes to the possibilities of synthesis of polymeric materials with tailored degradability, hydrophobicity, functionality or other properties.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --