26. 6. 2019  4:11 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Pokročilé (bio)polymérne siete
Název tématu anglicky: Advanced (Bio)polymer networks
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Mgr. Martin Danko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Martin Danko, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotace: V bežnom živote sa používajú materiály, ktoré sú výsledkom kombinácie syntézy a inžinierstva. Polymérna veda je jedným z najlepších prístupov pri navrhovaní nových materiálov pre požadovanú aplikáciu. Výskumným zámerom tejto témy bude príprava vitrimérov, špeciálnej triedy polymérov, ktoré je možné v opakovaných cykloch opätovne spracovať a zároveň sa vyznačujú tzv. „samozacelovacou“ schopnosťou to všetko bez straty mechanických vlastností. Takéto vlastnosti je možné dosiahnuť, ak môžu efektívne a spoľahlivo chemické väzby siete vznikať a zanikať v rôznych polohách polymérnych reťazcov s určitou rýchlosťou. Takto môže byť dosiahnutý makroskopický tok bez rizika štrukturálneho poškodenia alebo trvalej straty vlastností materiálu. Transesterifikácia v polykarboxylových a/alebo multi-hydroxylových polyesterových sieťach polylaktidov, polyhydroxyalkanoátov a polyesterov založených na iných obnoviteľných zdrojoch je jednou z možností. Na produkciu vitrimérov z polyesterov sa použije funkcionalizácia s cieľom produkcie epoxy skupín pozdĺž polyesterového reťazca. Reakcia s multikarboxylovou kyselinou (t.j. n>2, napr. citrónovou, jablčnou, jantárovou) vedie k tvorbe beta-hydroxyesterových sietí, ktoré v prítomnosti katalyzátora majú topológiu asociačno-reverzibilnej siete.
Anotace anglicky: Material science is combining synthesis and engineering towards material for common everyday use. Polymer science is one of the best approaches the design new materials for a desired application. Research efforts of the thesis will be focused on production of vitrimers a special class of polymers, possessing properties like re-processing and self-healing without loss of mechanical properties after repeated cycles. Such properties can be achieved if chemical cross-links can be efficiently and reliably exchanged between different positions of the organic polymer chains, macroscopic flow can be achieved without risking structural damage or permanent loss of material properties. One of the possible exchangeable reaction is transesterification in multi-carboxylic and/or multi-hydroxyl polyester networks of polylactides, polyhydroxy-alkanoates and polyesters based on other renewable resources. For generation of polyester-based vitrimers we propose functionalization with the aim to produce epoxy groups along the polyester chain. Following reaction with multicarboxylic acid (i.e., n ≧ 2) (e.g., citric, malic, succinic acid) leads to production beta-hydroxy ester crosslinks, which in the presence of catalyst undergo associative reversible network topology formation.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadáno -- -- nezadáno --