Sep 22, 2019   8:18 p.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Title of topic in English: Polymer nanomaterials designed for cosmetics industry
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Anita Eckstein, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Natural and Synthetic Polymers - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Anita Eckstein, PhD.
External educational institution: Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Nanotechnológia je v súčastnosti atraktívna takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Kozmetické prípravky obsahujúce nanočastice či micely už poznáme aj z televíznych reklám. Pojem “nanomateriál“ v kozmetických výrobkoch je definovaný ako nerozpustná alebo biopersistentná cielene vyrábaná látka. Cieľom tejto dizertačnej práce je pripraviť nanomateriály – a to vo forme častíc, vlákien či miciel na báze biopolymérov alebo amfifilných blokových kopolymérov pre využitie v dermatokozmetických výrobkoch. Počas štúdia si doktorand osvojí syntézu rôznych amfifilných kopolymérov, manipuláciu s nimi a modifikáciu prírodných polymérov, prípravu nanočastíc, miciel a nanovlákien. Po konkretizovaní aplikačného smeru sa následne určí aktívna látka pre naplnenie týchto materiálov. Od študenta sa očakáva aktívne zapojenie sa do riešenej problematiky ako aj do iných pridružených projektov, do hľadania spolupráce s firmami a aj do propagačných činností Ústavu polymérov. Študentovi bude umožnené zúčastňovať sa národných a medzinárodných konferencií a stáží. Po ukončení štúdia bude mať absolvent nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti s prípravou a charakterizáciou rôznych typov nanomateriálov, získa prehľad v odbore makromolekulová chémia, ako aj tzv. „mäkké zručnosti“ a organizačné schopnosti. Svoje vedomosti môže ďalej rozvíjať v akademickej oblasti alebo aj v súkromnom sektore na Slovensku aj v zahraničí.
Annotation in English: Nowadays, nanotechnology is attractive in almost all sectors of industry. Cosmetic preparations containing nanoparticles or micelles are already know from TV ads. The term "nanomaterial" in cosmetic products is defined as an insoluble or biopersistent targeted produced material. The aim of this dissertation work is to prepare nanomaterials - particles, fibers or micelles based on biopolymers or amphiphilic block copolymers for use in dermatocosmetic products. During the study, PhD students acquire the synthesis of various amphiphilic copolymers, manipulation and modification of natural polymers, preparation of nanoparticles, micelles and nanofibers. After determining the application, an active substance to be encapsulating into the nanomaterials is selected. The student is expected to be actively involved in the problem solving as well as in other associated projects, in search of cooperation with companies and in the promotional activities of the Polymer Institute. Students will be allowed to take part in national and international conferences and internships. After completing the PhD study, graduate will have not only theoretical but also practical experience with the preparation and characterization of different types of nanomaterials, and will get an overview in the field of macromolecular chemistry as well as he/she will master "soft skills" and organizational skills. The knowledge and skills of graduate can be further used and developed in academia or in the private sector in Slovakia and abroad.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-MACHxA Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --
D-MACH Macromolecular Chemistry-- not entered -- -- not entered --