19. 8. 2019  20:31 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Názov témy anglicky: Polymer nanomaterials designed for cosmetics industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Anita Eckstein, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Anita Eckstein, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Nanotechnológia je v súčastnosti atraktívna takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Kozmetické prípravky obsahujúce nanočastice či micely už poznáme aj z televíznych reklám. Pojem “nanomateriál“ v kozmetických výrobkoch je definovaný ako nerozpustná alebo biopersistentná cielene vyrábaná látka. Cieľom tejto dizertačnej práce je pripraviť nanomateriály – a to vo forme častíc, vlákien či miciel na báze biopolymérov alebo amfifilných blokových kopolymérov pre využitie v dermatokozmetických výrobkoch. Počas štúdia si doktorand osvojí syntézu rôznych amfifilných kopolymérov, manipuláciu s nimi a modifikáciu prírodných polymérov, prípravu nanočastíc, miciel a nanovlákien. Po konkretizovaní aplikačného smeru sa následne určí aktívna látka pre naplnenie týchto materiálov. Od študenta sa očakáva aktívne zapojenie sa do riešenej problematiky ako aj do iných pridružených projektov, do hľadania spolupráce s firmami a aj do propagačných činností Ústavu polymérov. Študentovi bude umožnené zúčastňovať sa národných a medzinárodných konferencií a stáží. Po ukončení štúdia bude mať absolvent nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti s prípravou a charakterizáciou rôznych typov nanomateriálov, získa prehľad v odbore makromolekulová chémia, ako aj tzv. „mäkké zručnosti“ a organizačné schopnosti. Svoje vedomosti môže ďalej rozvíjať v akademickej oblasti alebo aj v súkromnom sektore na Slovensku aj v zahraničí.
Anotácia anglicky: Nowadays, nanotechnology is attractive in almost all sectors of industry. Cosmetic preparations containing nanoparticles or micelles are already know from TV ads. The term "nanomaterial" in cosmetic products is defined as an insoluble or biopersistent targeted produced material. The aim of this dissertation work is to prepare nanomaterials - particles, fibers or micelles based on biopolymers or amphiphilic block copolymers for use in dermatocosmetic products. During the study, PhD students acquire the synthesis of various amphiphilic copolymers, manipulation and modification of natural polymers, preparation of nanoparticles, micelles and nanofibers. After determining the application, an active substance to be encapsulating into the nanomaterials is selected. The student is expected to be actively involved in the problem solving as well as in other associated projects, in search of cooperation with companies and in the promotional activities of the Polymer Institute. Students will be allowed to take part in national and international conferences and internships. After completing the PhD study, graduate will have not only theoretical but also practical experience with the preparation and characterization of different types of nanomaterials, and will get an overview in the field of macromolecular chemistry as well as he/she will master "soft skills" and organizational skills. The knowledge and skills of graduate can be further used and developed in academia or in the private sector in Slovakia and abroad.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACHxA makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --