17. 8. 2019  23:05 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Polymérne hydrogély pre enkapsuláciu buniek založené na duálnej sieti polysacharidov tvorenej iónovými a click väzbami
Názov témy anglicky: Polymeric hydrogel based on dual ionic and click cross-linked polysaccharide for cell encapsulation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Igor Lacík, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Igor Lacík, DrSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Táto dizertačná práca sa zaoberá prípravou hydrogélov z polysacharidov, kde hydrogélová sieť je stabilizovaná interakciami dvojakého typu, reverzibilnými iónovými a permanentnými kovalentnými, pripravenými click reakciou. Výsledné hydrogély by mali mať vlastnosti, ktoré predurčujú tento materiál ako vhodný na ochranu transplantovaných buniek voči imunitnému systému. Dvojitá sieť by mala zvyšiť stabilitu hydrogélov v in vivo prostredí. Súčasťou tejto PhD práce je samotná syntéza polysacharidov, ktoré budú biokompatibilné a vhodné pre iónové a click zosieťovanie a to tak, že v hlavnom reťazci bude dostatok žiaducich funkčných skupín. Polymérne prekurzory sa použijú ďalej na prípravu beadov tzv. korálok, mikrokapsúl a mikronosičov a to spojením polyelektrickej komplexácie a click reakcií bez použitia medi a svetla napr. tiol/aza Michaelova adícia a Diels-Alderova cykloadičná reakcia za fyziologických podmienok. Nakoniec budú testované fyzikálno-chemické vlastnosti hydrogélov, ako aj ich cytokompatibilita po enkapsulácii viacerých druhov buniek (napr. β-bunky produkujúce inzulín, natívne ostrovčeky). Ak budú úspešne zvládnuté predchádzajúce kroky, pripravené materiály môžu byť potencionálne testované in vivo.
Anotácia anglicky: The Ph.D. topic deals with the in-situ preparation of hydrogel based on polysaccharides stabilized by both transient ionic and permanent click cross-links within its network structure. Resulting hydrogels should be suitable predominantly for the long-term immunoprotection of transplanted cells. This dual cross-linking strategy will be established to overcome the low mechanical and chemical stability of ionically cross-linked cell-laden hydrogel upon exposure to the in vivo environment. In this Ph.D. thesis, a clickable, having enough polyelectrolyte-binding sites and biocompatible moieties, polysaccharide will be synthesized by introducing the ionic binding and click-reacting functional groups on the backbone of a polymer. The obtained precursor polymers will lead to the formation of hydrogels, including beads, microcapsules and microcarriers, via combining polyelectrolyte complexation and “copper- and light free” click reactions such as thiol/aza-Michael addition and Diels-Alder cycloaddition reactions in physiological condition. Finally, the physicochemical properties of the achieved hydrogels, as well as their cytocompatibility behavior by encapsulation of various cell types (e.g. insulin-producing β-cell, native islets) will be studied with the potential for their testing in vivo.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MACH makromolekulová chémia-- nezadané -- -- nezadané --