Oct 14, 2019   3:03 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Ovplyvnenie vápnikovej signalizácie prostredníctvom modulácie vápnikovej pumpy
Title of topic in English: Calcium signaling influenced by the modulation of calcium pump
State of topic: approved (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.
External educational institution: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Annotation: Dlhodobo zvýšená hladina glukózy môže ovplyvňovať priebeh fyziologických procesov prostredníctvom viacerých metabolických dráh. Jedným z cieľov, ktoré sa ukazujú byť významné pri prevencii a liečbe komplikácií v diabete, je vápniková homeostáza buniek, keďže hladina cytozolického vápnika je dôležitým faktorom pre mnohé ďalšie procesy, o.i. aj pre sekréciu inzulínu. Aktivácia vápnikovej pumpy SERCA sa takto stáva ďalším mechanizmom pre obmedzenie toxických prejavov glukózy. Inhibícia vápnikovej pumpy zase môže byť prostredníctvom vyvolanej apoptózy významná pri liečbe onkologických ochorení. Na základe našich vedomostí o účinku prírodných látok a látok s prírodným pôvodom chceme zistiť bližšie informácie o mechanizme účinku týchto látok, ako aj o pôsobení syntetických látok komerčne dostupných a originálne navrhnutých.
Annotation in English: In the long term lasting plasma glucose level may affect the course of physiological processes through numerous metabolic pathways. One of the targets important in the prevention and treatment of chronic diabetic could be introduced by calcium homeostasis in cells, as the cytosolic calcium level is an important factor for many physiological processes, e.g. the insulin secretion. A modulation of calcium pump SERCA becomes another mechanism for the manifestation of glucose toxicity. On the other hand, the inhibition of calcium pump could be beneficial in a treatment of oncological diseases, through the induced apoptosis. On the basis of our knowledge about the effect of natural compounds we aim to gain a new information about the mechanism of their effects on SERCA, as well as about the mechanism of new synthetic compounds, commercially available and originally designed.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-BICH Biochemistry
D-BICHxA Biochemistry